ವಾಹಕತೆ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿರೋಧಕತೆ ಮತ್ತು ಲವಣಾಂಶ